Cơ điện lạnh Tuấn Lễ(84-8) 38 378 746 - 0903 653 248