Trung tâm chăm sóc khách hàng Canon(84-8) 38 377 888  

(84-8) 38 369 613