Cơ điện lạnh Trọng Hiếu(84-8) 38 204 576 - 0903 624 448  

(84-8)