Trung tâm bảo hành Panasonic(84-8) 39 308 980  

(84-8) 39 308 982  

http://panasonic.com.vn