Điện lạnh Nguyên Hạnh(84-8) 38 335 565 - 0908 188 022