Khách sạn Ngọc Châu



(84-8) 38 534 492  

(84-8)