Khách sạn Trang Thư 2(84-8) 38 358 168  

(84-8) 38 358 168