Khách sạn Minh Minh Tâm(84-8) 38 683 856  

(84-8)