Khách sạn Lộc Phát(84-8) 62 633 241  

(84-8) 62 933 242