Khách sạn Tân Thanh Lộc(84-8) 38 552 818  

(84-8)