Khách sạn Mai Tuấn Huy(84-8) 39 274 024 - 0907 788 500   

(84-8)