Khách sạn Tây Nguyên Massage(84-8) 38 591 735  

(84-8)