Cơm tấm Thuận Kiều(84-8) 35 009 192  

http://comtamthuankieu.com.vn/