Khách sạn Phước Phước Nguyên(84-8) 38 559 891   

(84-8)