Khách sạn Hoàng Diệu 1(84-8) 38 586 747 - 39 634 397   

(84-8)