Khách sạn Hoa Ngọc Mai(84-8) 38 621 954   

(84-8)