Khách sạn Vinh Hạnh(84-8) 62 934 168 - 62 934 189   

(84-8)