Khách sạn Kim Hồng Nga(84-8) 38 398 357   

(84-8)