Khách sạn Hoàng Tây 20909 194 019 - 0907 194 019   

(84-8)