Khách sạn Mai Trâm(84-8) 62 653 553  

(84-8) 39 751 606