Khách sạn Hoàng Châu(84-8) 38 630 885   

(84-8) 38 630 884