Khách sạn mini Thiên Phúc(84-8) 38 582 779  

(84-8)