Khách sạn Minh Châu(84-8) 38 626 706 - 39 046 680  

(84-8)