DNTN khách sạn Cát Tường(84-8) 39 573 575  

(84-8)