DNTN khách sạn Thanh Ngọc(84-8) 38 559 178   

(84-8)