Khách sạn Phương Thanh Bình(84-8) 38 530 828   

(84-8)