Khách sạn Trang Nguyên(84-8) 38 584 632   

(84-8)