Khách sạn Bích Châu(84-8) 38 550 711 - 39 554 476   

(84-8)