Khách sạn Cát Tường(84-8) 39 559 155 - 39 559 255   

(84-8)