Khách sạn Phương Thanh(84-8) 38 552 806   

(84-8)