Khách sạn Công Thành(84-8) 35 262 133 - 35 262 134  

(84-8)