Khách sạn Toàn Cầu(84-8) 38 398 990  

(84-8) 38 333 392