Khách sạn Trang Đài(84-8) 38 483 751  

(84-8) 38 483 751