Công ty TNHH khách sạn Đại Kết(84-8) 39 325 642 - 39 325 701  

(84-8) 39 325 071