Khách sạn Đại Hoàng Kim(84-8) 38 370 404  

(84-8) 38 370 914