Khách sạn Anh Phương 2(84-8) 39 205 509 - 38 369 248