Khách sạn Quỳnh Kim(84-8) 38 210 533 - 0989 597 756  

(84-8) 39 147 809  

http://www.quynhkimhotel.com