Khách sạn Tân Thanh Tùng(84-8) 38 437 185  

(84-8)