Khách sạn Đạt Dương(84-8) 38 390 021  

(84-8) 38 355 548