Khách sạn Thiên Phú(84-8) 38 378 040 - 38 378 041  

(84-8)