Khách sạn Lan Phương(84-8) 39 251 338 - 39 251 104  

(84-8)