Khách sạn Thiên Ngân(84-8) 38 364 919 - 38 364 918  

(84-8)