Khách sạn Vườn Tao Đàn(84-8) 39 304 316  

(84-8) 39 300 116