Khách sạn nhà hàng Vũ Châu(84-8) 38 368 464  

(84-8)