Khách sạn Hoàng Ngọc II(84-8) 38 225 755 - 38 251 505  

(84-8)