Khách sạn Thái Thiên - Smile Hand(84-8) 38 295 292  

(84-8)