Nhà hàng Hoàng Yến(84-8) 38 234 564  

(84-8)  

http://www.hoangyen.com