Công ty TNHH nhà hàng Duyên Hải(84-8) 38 357 525  

(84-8)