Nhà hàng Chả Cá Lã Vọng(84-8) 39 305 674  

(84-8)