Nhà hàng Á Đông(84-8) 38 557 737   

(84-8) 38 575 803  

http://www.nhahangadong.com.vn